یک مطالعه در سال ۲۰۱۷ برای بررسی تاثیر مصرف اسپیرولینا بر روی باکتری های روده و عملکرد آن انجام شد. نتایج نشان می دادند که اسپیرولینا می تواند از باکتری های مفید روده را محافظت کند و به رشد آن ها کمک می کند. در نتیجه می توان گفت اسپیرولینا دارای خاصیت پروبیوتیک می باشد. بهبود عملکرد روده ها تا حد زیادی می تواند بدن را از شر یبوست و سموم اضافی بدن رهایی بخشد.